• RODO

    • KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO Klauzula Informacyjna RODO

     KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)  Klauzula Informacyjna Monitoring

      

      

      

      

      

      

     KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

      

     1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu, ul. Nocznickiego 18, 68-100 Żagań

      

     2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

      

     3) Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

     a) realizacji zadań wynikających ze statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu

     b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Żaganiu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

     c) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na Administratorze

     d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy

      

     4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

     a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

     b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Publiczną Szkołą Podstawową nr 5 w Żaganiu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki.

     c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego

      

     5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

      

     6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

     a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

     b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

     c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

     - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

     - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

     - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

     - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

     d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

     e) do przenoszenia danych,

     f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

     w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

      

     7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

      

     8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych

      

     9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

      

     10) Zgodnie z obowiązującym prawem Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

      

      

     KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)

      

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

      

     1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu, ul. Nocznickiego 18, 68-100 Żagań

      

     2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

      

     3) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

     a) rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu

     b) zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu

      

     4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

     a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

      b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Publiczną Szkołą Podstawową nr 5 w Żaganiu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki celem realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących.

      

     5) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni

      

     6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

     a) dostępu do swoich danych

     b) do ograniczenia przetwarzania

     c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

      

     W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-c) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

      

     7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.