• LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE NUMÉRIQUE ET LE BON USAGE DES TICE

    • Nasze partnerstwo Erasmus + KA229 składa się z 6 szkół z sześciu krajów europejskich (Hiszpania, Republika Macedonii Północnej, Portugalia, Bułgaria, Polska i Litwa) związanych z tym bardzo ambitnym projektem, którego głównym celem jest rozwój kompetencji cyfrowych również u uczniów dobre wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji (TICE). W ostatnich dziesięcioleciach nasze społeczeństwo przeszło znaczące zmiany, które wymagają różnych reakcji w zakresie formowania przyszłych obywateli. Szkoły muszą przygotować swoich uczniów do stawienia czoła coraz bardziej złożonemu społeczeństwu i coraz bardziej wymagającemu rynkowi pracy charakteryzującemu się międzynarodową konkurencją.

     W ramach europejskich ram odniesienia (strategie „Europa 2020”) osiągnięto konsensus co do celów europejskich systemów edukacji: nasi uczniowie muszą osiągnąć pod koniec obowiązkowej edukacji podstawowe umiejętności, aby skutecznie ewoluować w zmieniającym się społeczeństwie i budować partycypacyjna i demokratyczna przyszłość; to są KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI.

     Umiejętność CYFROWA jest jedną z ośmiu umiejętności i musi stanowić istotny element kariery szkolnej. Jeśli obecnie większość uczniów ma dostęp do komputerów, smartfonów, tabletów, gier wideo, internetu, sieci społecznościowych itp., ważne jest, aby szkoła odgrywała rolę edukacyjną. W szkole uczniowie muszą uczyć się prawidłowego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych pod okiem kompetentnego nauczyciela. Z tych powodów włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych do szkoły ma ogromne znaczenie i może być sposobem prezentowania, pracy i wzmacniania treści edukacyjnych.

     Celem tego projektu jest praca nad różnymi przedmiotami edukacyjnymi poprzez odpowiednie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, poprzez inicjowanie uczniów zarówno w zakresie umiejętności cyfrowych, jak i rozwijania krytycznej postawy, która pozwala im docenić ogromne informacje krążące w sieciach. Zaczniemy od przedszkolnego myślenia komputerowego (ROBOTYKA) jako inicjacji do kompetencji cyfrowych, a jednocześnie zaoferujemy cyfrowe zasoby do pracy nad różnymi treściami przedmiotów (język narodowy, matematyka, nauka, język obcy , artystyczne , ...), które będą pokazywane uczniom w miarę postępu projektu. W ciągu pierwszego roku wszyscy partnerzy podejmą wielkie wspólne działanie w celu wdrożenia całego cyfrowego uczenia się: „Firma w mojej szkole”. Działanie to ma na celu szerzenie wśród dzieci kultury przedsiębiorczości, rozbudzanie ducha przedsiębiorczości. Stworzenie logo firmy, statutu, stworzenie elektronicznej poczty elektronicznej jako narzędzia komunikacji między różnymi spółdzielniami studentów partnerstwa, reklama, etykietowanie, księgowość będą rozwijane za pomocą narzędzi cyfrowych, których uczniowie nauczyli się. Produkty wytworzone przez uczniów (z surowców wtórnych, bez plastiku, ..) będą sprzedawane na lokalnym targu lub w szkole. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostaną przekazane na rzecz organizacji pozarządowej „AFT Burkina”.

     Drugim głównym celem naszego projektu jest przyczynienie się wśród uczniów do prawidłowego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Często studenci są narażeni na nieodpowiednie strony internetowe. To prowadzi nas do zastanowienia się nad ich umiejętnością oceny wykorzystania narzędzi technologicznych. Rodzice i nauczyciele mają do odegrania rolę w edukacji dzieci na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obaj podejmą niezbędne środki, aby móc właściwie poprowadzić dzieci na ich ścieżce edukacyjnej w zakresie ICT. W ciągu dwóch lat trwania projektu ustalimy podstawowe standardy użytkowania i bezpieczeństwa w korzystaniu z ICT i sieci społecznościowych. Opracujemy przewodnik dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli zawierający standardy prawidłowego korzystania z ICT. Dodatkowo, aby poinformować uczniów i ich rodziców o zagrożeniach związanych z Internetem, zaprosimy grupę żandarmerii z każdego miasta do zorganizowania konferencji na ten temat. Kolejne wielkie wspólne działanie zostanie przeprowadzone przez wszystkich partnerów w ciągu drugiego roku, aby wdrożyć całą naukę dotyczącą dobrego wykorzystania ICT: „FESTIWAL KRÓTKICH FILMÓW”.

     W apoteozie festiwal filmów krótkometrażowych nakręconych przez uczniów i rodziców za pomocą smartfona przy użyciu różnych aplikacji mobilnych pod hasłem „Ochrona środowiska”. Wydarzenie to zostanie zorganizowane w Hiszpanii pod koniec drugiego roku z okazji zamknięcia projektu. Niezbędne jest również uwzględnienie integracji uczniów z potrzebami edukacyjnymi. Wykorzystanie technologii cyfrowej umożliwia uczniom z trudnościami w uczeniu się uzyskanie większej autonomii i pokonywanie trudności w przyswajaniu lub automatyzacji uczenia się.